Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Baglanma Boyutlari, Otobiyografik Bellek ve Geçmisi Kabul Etme

İnci Boyacıoğlu, Nebi Sümer
2011; 26(67):105-118

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu araştırmanın amacı bağlanma boyutları (kaygı ve kaçınma), otobiyografi k bellek ve geçmişi kabul etme arasındaki ilişkileri incelemektir. Otobiyografi k belleğin duyuşsal yönlerini ağırlıkla bağlanma kaygısı boyutunun, bilişsel yönlerini ise bağlanma kaçınma boyutunun yordayacağı öngörülmüştür. Araştırmaya 222 (127 kadın, 95 erkek) üniversite öğrencisi katılmıştır. Bağlanma kaygısı, kaçınması ve otobiyografi k bellek arasındaki ilişkiler hatırlanan otobiyografi k anıların fenomenolojik özellikleri bağlamında değerlendirilmiştir. Bulgular bağlanma kaygısının duygusal anılara verilen fi ziksel tepkileri, anının ne canlılıkta anımsandığını, olumsuz duygu değerini ve otobiyografi k belleğin sosyal bileşenini yordadığını göstermiştir. Ayrıca geçmişi kabul etmeyi sadece bağlanma kaygısının yordadığı bulunmuştur. Yeniden yaşıyormuş duygusunu ise bağlanma kaçınma boyutu yordamıştır. Bağlanma kaygısı ve kaçınmasının ortak etkisinin anının kişinin hayatına özgü oluşu, canlılığı ve sosyal içerikli özellikleri üzerinde yordayıcı etkisi bulunmuştur. Bu ortak etki incelendiğinde, korkulu bağlanmaya sahip kişilerin, hatırlanan anıların özgünlüğü/genelliği, canlılığı ve sosyal bileşeninde kayıtsız bağlanmaya sahip olanlardan daha yüksek puanlar aldıkları gözlenmiştir. Bulgular, bağlanma kaçınma boyutunun görece zayıf bir etkiye sahipken bağlanma kaygısının otobiyografi k belleğin duyuşsal özellikleri üzerinde tutarlı bir etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma kaygısı, kaçınma, otobiyografi k bellek, geçmişi kabul etme