Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Evliliklerde Olumlu Yanılsama: İlişki Bağlanımı ile Nedensellik ve Sorumluluk Yüklemeleri Arasındaki İlişkiler

Özge Akbalık Doğan, Ayda Büyükşahin Sunal
2011; 26(67):70-82

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu çalışmanın temel amacı, evli bireylerde olumlu yanılsamalar ile ilişki bağlanımı ve yüklemeler arasındaki ilişkileri incelemektir. Demografi k Bilgi Formu, Olumlu Çarpıtma Ölçeği, İlişkide Yükleme Ölçeği ve İlişki İs- tikrarı Ölçeği 347 evli bireye uygulanmıştır. Sonuçlar, ilişki doyumunun evlilikle ilgili olumlu yanılsamayı olumlu yönde yordayan en güçlü değişken olduğunu göstermiştir. Çocuk sayısı, seçeneklerin niteliği, güdü ve suçlama değişkenleri ise evlilikte olumlu yanılsamayı olumsuz yönde yordamaktadır. Erkekler kadınlara göre daha fazla idealeştirilmiş çarpıtma yaptıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin, düşük düzeyli eğitimi olanlara göre ilişki doyumu, idealleştirilmiş çarpıtma ve evliliğe ilişkin idealler puanları daha yüksektir. Düşük düzeyli eğitimli kadınların ise, olumlu yanılsamayı en az deneyimleyen grup olduğu saptanmıştır. Son ola- rak, olumlu yanılsama düzeyine göre oluşturulan gruplar ilişki bağlanımı değişkenleri ve yükleme biçimleri açısın- dan karşılaştırılmıştır. Düşük ve orta düzeyli olumlu yanılsaması olanlarla karşılaştırıldığında, yüksek olumlu ya- nılsama grubunun, ilişki doyumu, ilişki yatırımı ve ilişki bağlanımı puanları anlamlı olarak daha yüksektir. Buna karşılık, düşük olumlu yanılsaması olanların seçeneklerin niteliği, nedensellik ve sorumluluk puanları daha yüksek- tir. Sonuç olarak, evlilikle ilgili olumlu yanılsamalar ilişki bağlanımıyla güçlü bir biçimde ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Evlilikle ilgili olumlu yanılsama, ilişki doyumu, ilişki yatırımı, ilişki bağlanımı ve yüklemeler