Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Domuz Gribi (H1N1) Salgınıyla İlişkili Algıların, Kaygı ve Kaçınma Düzeyi Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi

Okan Cem Çırakoğlu
2011; 26(67):49-64

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu çalışmanın amacı 2009 domuz gribi (H1N1) salgını sırasında bir Türkiye örnekleminde H1N1’e ilişkin algıları ve bu algıların kaygı düzeyi ve kaçınma davranışları ile olan ilişkisini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada H1N1’e ilişkin algılar ve tutumlar dört ana değişken halinde incelenmiştir: (1) hastalığın doğası, (2) hastalığın olası nedenleri, (3) salgının kontrol edilme yöntemleri ve (4) aşıya yönelik tutumlar. Araştırma örneklemi üniversite öğrencilerinden ve öğrenci olmayan gruplardan oluşturulmuştur (N = 697). Bulgular H1N1 ile ilgili algıların cinsiyet ve çalışma statüsü değişkenlerinden etkilendiğini göstermektedir. Araştırmamızdaki kadınlar hastalığı daha bulaşıcı algılamışlardır. Kadınların kaygı düzeyleri ve kaçınma sıklıkları erkeklerden yüksek bulunmuştur. Öğrenci grubunun hastalığın nedenlerine ilişkin inanç bileşeni ve kaçınılamazlık puanları daha yüksektir. Aşıya yönelik tutumlarla ilgili olarak, hem olumlu tutum hem de olumsuz tutum bileşenlerindeki ortalama puanlar erkeklerde kadınlardan, öğrenci grubunda öğrenci olmayanlardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Öğrenci olmayan grubun ortak alanlardan kaçınma, kişisel temastan kaçınma ve ortalama kaçınma puanları öğrenci grubundan yüksektir. Hiyerarşik Regresyon Analizi sonuçları kaçınma davranışlarının cinsiyet, statü, tehlikelilik, inanç, kişisel kontrol ve sürekli kaygı değişkenleri tarafından yordandığını göstermektedir. Araştırmanın bulguları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Domuz gribi algısı, H1N1, kaygı, kaçınma