Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Özgün Benliğin Yordayıcıları Olarak Kendileşme ve İlişkililik: Cinsiyetin ve Kültürel Yönelimlerin Ötesinde

E. Olcay İmamoğlu, Gül Günaydın, Emre Selçuk
2011; 26(67):27-43

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Mevcut makalede sunulan ve 341 Türk üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada, önce, Kernis ve Goldman’ın bireyci kültür özellikleri gösteren ABD’de geliştirdikleri, çok ögeli (farkındalık, yansızlık, ilişkisel özgünlük ve özgün davranış olarak nitelendirilen) özgünlük kavramsallaştırmasının geçerliliğinin, daha toplulukçu olan Türkiye bağlamında sınanması; ikinci olarak da özgünlüğün, kişilerin (a) cinsiyet, (b) bireyci-toplulukçu kül- türel yönelimleri ve (c) temel benlik yönelimleriyle (İmamoğlu’nun Dengeli Bütünleşme ve Ayırdetme-Ayrışma Modeli’nde önerilen ilişkililik ve kendileşme boyutları ile) olan bağlantılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bulgular, çok ögeli hiyerarşik özgünlük modelinin, anılan Türk örneklemi için geçerliliğine destek sağlamıştır. İkinci amaçla ilgili bulgulara göre ise, kadın olmak ile bireycilik ve toplulukçuluk yönelimlerinin, özgünlüğün bazı boyutlarını yordadığı; ancak anılan etkilerden bağımsız olarak, hem genel özgünlüğü hem de özgünlüğün her bir boyutunu yalnız kendileşme ve ilişkililik yönelimlerinin tutarlı olarak yordadığı saptanmıştır. Bulgular araştırma- nın dayandığı ilgili modeller ve kültür çerçevesinde tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özgünlük, ilişkililik ve kendileşme, Dengeli Bütünleşme ve Ayırdetme-Ayrışma (Denge) modeli, bireycilik-toplulukçuluk, benlik kurguları, cinsiyet, kültür