Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri

Seda Can, Oya Somer, Mediha Korkmaz, Seda Dural, Tuncay Öğretmen
2011; 26(67):14-21

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Çok sayıda grubu içeren ve gruplar içindeki bireyler arasındaki homojenliğin yüksek olduğu çalışmalarda, gözlemlerin bağımsızlığı varsayımının ihlali nedeniyle tek düzeyli analizler yetersiz kalmaktadır. Çok düzeyli modeller, hiyerarşik yapıdaki verinin her bir düzeyindeki varyasyonun ayrıştırılmasıyla eş zamanlı modellemeye imkan sağlayarak örtük değişkenlerin analizinde önemli avantajlar ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, çok düzeyli yapısal eşitlik modellemesinin tanıtılması ve bu modelleme kapsamında bir yetenek testinden elde edilen görgül verilerin analiz edilerek araştırmacılara örnek bir uygulama sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 39 sınıfın yer aldığı 381 gözlemlik veri setine Mplus programı kullanılarak iki-düzeyli yapısal eşitlik modeli analizi uygulanmıştır. Grupiçi ve gruplararası düzeyde ortak bir yordayıcı değişken ile her iki düzeyde de beş gözlenen değişkenli örtük değişkenin olduğu bir ölçme modelinin bulunduğu çok düzeyli model test edilmiş, ilgili model sentaksı açıklanmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok düzeyli yapısal eşitlik modelleri, TONI-3 testi