Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Depremi Direk Olarak Yaşayan ve Okulları Yıkılan Çocuklarda Görülen Travma Sonrası Stres Tepkilerinin ve Alt Boyutlarının Üç Yıllık Boylamsal İncelenmesi

Sefa Bulut
2010; 25(66):87-98

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu çalışmanın amacı depremden sonra öğrencilerin gösterdikleri travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve bu bozukluğun alt boyutları olan yeniden yaşama, kaçınma ve uyarılma tepkilerinin yaygınlığı ve şiddetini yıllara göre incelemektir. Öğrencilerin TSSB tepkileri ve alt boyutları yıllara göre değerlendirilmiş, yaygınlık oranları ve şiddet dereceleri frekans analizi yapılarak genel örneklem için ve kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. TSSB’nun yaygınlık oranı yıllara göre % 68, % 48 ve % 39 olarak bulunmuştur. Bu oran yıl- lara göre erkekler için % 67, % 47 ve % 44; kızlar için ise % 69, % 49 ve % 29 olarak hesaplanmıştır. Yeniden yaşama ve kaçınma puanları azalma eğilimi gösterirken, bu azalma büyük oranda birinci yılda olmuştur. Erkek öğrencilerin yeniden yaşama puanları 2. yılda azalırken, 3. yılda tekrar artma eğilimine girmiştir. Uyarılma semptomları ise 1. yılda fazla, 2 ve 3. yıllarda ise az miktarlarda olmak üzere cinsiyet farkı göstermeksizin tüm gruplarda azalmıştır. TSSB tepkileri ve yaygınlık oranları 2. yılda düşme yönünde değişim göstermiş ve bu düşme hızı kızlar için 3. yılda da hızlı bir şekilde devam etmiştir. Erkek öğrencilerin yaygınlık oranındaki azalma 2. ve 3. yıllar arasında oldukça az düzeyde gözlenmiştir. Genel eğilim grubun tümünde ve kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı bakıldığında travma ve alt semptom boyutlarında puanların giderek azalması yönündedir. Ancak bu genel bir kural değildir. Kronikleşme gösteren ya da geç başlangıçlı TSSB olan öğrenci sayısı da oldukça fazladır. Çalışma boylamsal olduğu için literatürde daha önce bildirilmemiş olan “inişli-çıkışlı” semptom belirtileri de görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: TSSB alt boyutlarının zamanla değişim eğilimi, TSSB’nun boylamsal etkileri, kronik TSSB, geç başlangıçlı TSSB