Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Adil Dünya İnancı ve Cinsiyetin Üretim Karşıtı İş Davranışları Üzerindeki Etkisi

Hatem Öcel, Orhan Aydın
2010; 25(66):73-83

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu araştırma adil dünya inancı ile üretim karşıtı iş davranışları arasında bir ilişki olup olmadığını ve sergilenen üretim karşıtı iş davranışlarının türü açısından cinsiyete bağlı farklılıkların bulunup bulunmadığını incelenmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla 400 kamu ve özel sektör çalışanına Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği ile Adil Dünya İnancı Ölçeği uygulanmıştır. Genel ve kişisel adil dünya inançları için ayrı ayrı uygulanan 2 (adil dünya inancı: yüksek-düşük) x 2 (cinsiyet: kadın-erkek) MANOVA ve izleyen ANOVA sonuçları genel adil dünya inancı düşük olan katılımcıların geri çekilme, kişisel adil dünya inancı düşük olanların ise kötüye kullanma, sabotaj ve geri çekilme boyutlarında yer alan üretim karşıtı iş davranışlarını adil dünya inancı yüksek olanlardan daha fazla sergilediklerini ortaya koymuştur. Bulgular, aynı zamanda erkeklerin kötüye kullanma, çalma ve sabotaj boyutunda yer alan üretim karşıtı iş davranışlarını kadınlardan daha fazla gerçekleştirdikleri göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Adil dünya inancı, cinsiyet, üretim karşıtı iş davranışları