Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Sudoku Bulmacasında Zihinsel Adımlar: Hariç Tutma ve Dahil Tutma Taktikleri

Sevtap Cinan
2010; 25(66):42-52

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu makalede yer alan araştırma Lee ve arkadaşlarının (2008) araştırma bulguları üzerine tasarımlanmış ve sudoku bulmacalarında akıl yürütürken izlenen zihinsel adımlardaki farklılıkları inceleyen az sayıdaki çalışmadan biridir. Deney 1’de hiç sudoku çözmemiş katılımcıların ve deneyimli katılımcıların her bir bulmacada bir hedef hücreye gelmesi gereken rakamı çıkarsamaları istenmiştir. Hariç tutma, dahil tutma ve ileri düzey olmak üzere üç farklı türde taktiğin kullanımını gerektiren hedef hücreler iki farklı koşul altında katılımcılara sunulmuştur: (1) bulmacada sadece taktiğin kullanılabilmesi için gerekli olan rakamların yer aldığı çeldiricisiz koşul ve (2) taktiğin kullanılması için gerekli olmayan rakamların da olduğu çeldiricili koşul. Ayrıca, Deney 2’de yönergede verilen bilgilerin belirli bir taktiğin kullanılmasını kolaylaştırma ihtimali araştırılmıştır. Sonuçlar dahil tutma taktiğinde deneyimli katılımcıla- rın deneyimsiz katılımcılara kıyasla daha başarılı olduklarını göstermiştir. Ancak deneyimsiz katılımcılar hariç tutma taktiğini deneyimli katılımcılar kadar iyi kullanabilmişlerdir. Dahası, yönergede verilen bilgilerin belirli bir taktik yanlılığına sebep olmadığı da görülmüştür. Sonuç olarak Lee ve arkadaşlarının hariç tutma taktiği yürü- tülürken izlenen zihinsel adımların dahil tutma taktiğinden daha kolay olduğu yönündeki görüşleri desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Problem çözme, akıl yürütme, sudoku çözme taktikleri ve deneyim