Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Bilgi Çalışanlarının Adalet ve Güçlendirme Algılarının Örgüte, Lidere ve İşe Bağlılık Üzerindeki Etkileri

Lale Gümüşlüoğlu, Zahide Karakitapoğlu-Aygün
2010; 25(66):21-36

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Özet Bilgi çalışanları, günümüz kurumlarının artan rekabet, teknolojik gelişmeler ve globalleşme karşısında büyüme, rekabet edebilme ve lider konumuna yükselmelerinde rol oynayan önemli kaynaklarından biridir. Kuruluşlarına önemli rekabet avantajı sağlayan bu nitelikli grubun pek çok iş seçeneği bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu kişilerin performanslarını ve kurumda kalma isteklerini artırmak için liderlerine, işlerine ve örgütlerine bağlılıklarının artırılması günümüz örgütleri için önemli bir konu haline gelmiştir. Buradan hareketle, bu çalışmada bilgi ça- lışanlarının örgütlerine, liderlerine ve işlerine bağlılıklarının artırılmasında adalet (işlemsel ve etkileşimsel) ve güçlendirme algılarının rolleri araştırılmıştır. Çalışmada önerilen kavramsal model ARGE projelerinde görev alan 445 bilgi çalışanı üzerinde test edilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli analizleri sonucunda, işlemsel adaletin örgüte bağlılık ile, etkileşimsel adaletin lidere bağlılık ile ve güçlendirme algısının ise tüm bağlılık odakları ile olumlu ilişkiler gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışan gurubunun, örgütlerinden ve işlerinden daha çok liderlerine bağlılık gösterdikleri bulunmuştur. Bulgular kuramsal önemi ve pratik uygulamaları açısından tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lidere işe ve örgüte bağlılık, etkileşimsel adalet, işlemsel adalet, güçlendirme algısı, bilgi-çalışanları