Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Lider Davranışları Algıları ve Örgütsel Kimliklenme Boyutları Arasında Çalışanın Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü

Nihal Mamatoğlu
2010; 25(65):82-97

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu çalışmanın amacı, lider davranışları algıları ve örgütsel kimliklenme boyutları arasındaki ilişkide çalışanın/ öğretmenlerin kişilik özelliklerinin düzenleyici rolünü incelenmektedir. Çalışmaya, Bolu ili içinde bulunan 6 farklı okuldan, 104 kadın, 76 erkek toplam 180 öğretmen katılmıştır. Çalışmada veriler Lider Davranışları Ölçeği, Türkçe Büyük Beşli Kişilik Ölçeği ve Çoklu Örgütsel Kimliklenme Ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Araştırma sonunda hiç bir lider davranışı algısının, duygusal mesleki kimliklenmeyi yordamadığı; buna karşılık hiyerarşik ve işe odaklı ve takip ve kontrol eden lider davranışı algılarının takım kimliklenmesini yordadığı bulunmuştur. Bulgular takım kuran ve paylaşan, hiyerarşik ve işe odaklı ve babacan lider davranışı algıları ile duygusal mesleki kimliklenme arasındaki ilişkide dışadönüklük özelliğinin düzenleyici bir rolü olduğunu göstermiştir. Öte yandan takım kuran ve paylaşan, hiyerarşik ve işe odaklı ve takip ve kontrol eden lider davranışı algıları ile takım kimliklenmesi arasındaki ilişkide uzlaşılabilirlik kişilik özelliğinin düzenleyici bir rolü olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın sonunda, örgütün içinde bulunduğu durum dışında çalışanın kişilik özelliklerinin de farklı örgütsel kimliklenme odaklarını belirginleştirebileceği ve farklı kimliklenme boyutları ile kimliklenmeye etki edebileceği yorumu yapılabilir. Örneğin, dışadönüklük kimliklenmenin mesleki odağını belirginleştirirken, uzlaşılabilirlik takım odağını belirginleştiriyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, kişilik, örgütsel kimliklenme