Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Sinematerapinin Mükemmeliyetçilik ve Mükemmeliyetçilikle İlgili Şemalar Üzerindeki Etkisi

Başak Türküler Aka, Faruk Gençöz
2010; 25(65):69-77

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu çalışmanın amacı sinematerapinin mükemmeliyetçilik ve mükemmeliyetçilikle ilgili olduğu düşünülen erken dönem uyumsuz şemalar üzerindeki etkisini incelemek ve aynı zamanda katılıcımların seyredilen fi lm ile özdeş- leşmelerinin bu sürece olan etkisini değerlendirmektir. Bu amaçla araştırmaya katılan 34 üniversite öğrencisine demografi k bilgi formu, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçegi (Hewitt ve Flett, 1991a; 1991b), Young Şema Ölçeğinden (Young ve Brown 2001) üç alanda erken dönem uyumsuz şemaları (Aşırı Sorumluluk-Duyguları Bastırma, Acımasız Standartlar-Aşırı Eleştirellik, Onay Arama-Kabul Arama) ölçen sorular ve bu araştırma amacıyla geliştirilmiş olan Film Özdeşleşme Ölçeği seçilen fi lmi seyretmeden önce, seyrettikten hemen sonra ve on gün sonra olmak üzere toplam üç kez uygulanmıştır. Bu çalışmada yer alan iki gruptan biri sadece seçilen fi lmi seyretmiş ve ölçekleri doldurmuş, diğer grupsa seçilen fi lmi seyrettikten sonra ayrıca mükemmeliyetçilikle ilgili bilgilendir- me almıştır. Elde edilen sonuçlara göre seçilen fi lmi seyretmenin katılımcıların mükemmeliyetçilik değerlerini anlamlı olarak etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca sinematerapinin mükemmeliyetçilikle ilgili olan erken dönem uyumsuz şemalar üzerinde anlamlı olarak bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Şemalar tek başlarına değerlen- dirildiklerinde ise seçilen fi lmi seyretmenin Aşırı Sorumluluk-Duyguları Bastırma şeması üzerinde geçici bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca bulgular fi lm karakterleriyle özdeşim kurulmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sinematerapi, mükemmeliyetçilik, özdeşleşme, erken dönem uyumsuz şemalar