Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Evlilikte Bağışlama: Evlilik Uyumu ve Yüklemelerin Rolü

Ebru Taysi
2010; 25(65):40-52

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu çalışmada, Türk evli çiftlerin evlilik ilişkilerinde yaşadıkları tek bir ihlali bağışlamalarını yordayan değişken- ler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 80 evli çifte Evlilikte Uyum Ölçeği, İlişkilerde Yükleme Ölçeği ve Suça İlişkin Kişilerarası Motivasyonlar Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular, yüklemelerin özellikle sorumlu- luk yüklemelerinin, bağışlamanın en iyi yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Evli kadınlar için sadece sorumluluk yüklemeleri bağışlamanın en iyi yordayıcısı olarak görülürken, evli erkeklerde sorumluluk yüklemeleri ile evlilik uyumu bağışlamayı en iyi yordayan değişkenler olarak bulunmuştur. Ayrıca sadece incinme derecesi yönünden cinsiyetler arasında bir farklılık gözlenmiştir. Diğer bir deyişle, evli kadınlar evli erkeklere göre zararı daha incitici bulmuşlardır. Son olarak, zararın şiddeti arttıkça bağışlamanın zorlaştığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bağışlama, yüklemeler, evlilik uyumu, zararın şiddeti