Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Zamana Bağlı Değişimin İncelenmesi: Örtük Gelişme Modelleri

Seda Dural, Oya Somer, Mediha Korkmaz, Seda Can, Tuncay Öğretmen
2010; 25(65):1-13

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu makalenin amacı, son yıllarda boylamsal ve/veya tekrarlı ölçümlerin zaman içerisindeki değişimlerinin incelenmesinde, varyans analizi gibi klasik yöntemlere alternatif olarak önerilen Yapısal Eşitlik Modellemeleri kapsamında yer alan Örtük Gelişme Modelleri’nin Monte Carlo simülasyon yaklaşımı kullanılarak çalışılmasıdır. Bu çerçevede, simülasyon verileri üzerinden modelin tanıtımı yapılmış ve bulguların yorumlanması üzerinde durulmuştur. Ayrıca 30, 50, 100 ve 200 olmak üzere dört farklı örneklem büyüklüğüne sahip simülasyon verileri kullanılarak örneklem büyüklüğünün testin gücü ve parametre tahminleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda sunulan makale çerçevesinde, (1) Monte Carlo simülasyonu yapılarak analizlerde kullanı- lacak verilerin üretilmesi, (2) koşulsuz ve koşullu modellerin parametre tahminleri yapılarak sonuçların yorumlanması ve (3) örneklem büyüklüğünün parametre tahmin yanlılığı, standart hata yanlılığı, kapsama alanı ve yüzde anlamlılık katsayısı üzerindeki etkisinin incelenmesi olmak üzere üç aşamalı bir işlem yolu izlen- miştir. Çalışmada sunulan analizlerin tümünde Mplus 5.1 programı kullanılmıştır. Sonuçlar, Örtük Gelişme Modelleri’nin avantaj ve dezavantajları, örneklem büyüklüğünün etkileri ve Mplus programının kullanım avan- tajları çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örtük gelişme modeli, Monte Carlo simülasyonu, örneklem büyüklüğü