Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Beyin Fırtınası Sürecinde Çağrışım Alıştırmalarının Düşünce Üretimine Etkisi

Hamit Coşkun
2009; 24(64):34-44

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Literatürde beyin fırtınası gruplarında üyelerden gelen farklı düşüncelerle bilişsel uyarılmaların ortaya çıktığı savunulmakta ve bu durum çağrışımsal bellek yaklaşımıyla açıklanmaktadır (Paulus, 2000). Bununla birlikte, bilişsel uyarılma görüşünün tersine, çağrışımsal bellek yaklaşımı farklı veya uzak olanlara göre birbirine yakın olan düşünceler veya çağrışımlarla beyin fırtınasındaki performansın daha fazla artacağını öngörmektedir (Collins ve Loftus, 1975). Bu farklı iki yaklaşımı test etmeyi amaçlayan 1. deneyde sözcük türü (soyutluk ve somutluk) ile çağrışım türünün (yakın ve uzak), 2. deneyde düşünme türü (ıraksak ve yakınsak) ile çağrışım türünün, 3. deneyde çağrışım türünün düzeyi (yakın, orta ve uzak) ve 4. deneyde gruplarda çağrışım türü ile problem türünün beyin fırtınası performansına etkileri incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, çağrışımsal olarak yakın sözcük çiftlerinde alıştırmalar yapan katılımcıların, uzak çiftlerde alıştırma yapanlara göre daha fazla düşünce ürettiklerini göstermektedir. Ayrıca, ıraksak düşünmenin yakın çağrışımlı sözcüklerle düşünce üretim performansını daha fazla artırdığı bulunmuştur. Bu bulgular çoğunlukla çağrışımsal bellek yaklaşımını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Beyin fırtınası, bilişsel uyarılma, yakın ve uzak, somut sözcükler, çağrışımsal bellek yaklaşımı