Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Yetkecilik ve Bilişsel Karmaşıklık Düzeyi ile Siyasal İdeoloji Arasındaki İlişki

Derya Hasta, Ali Dönmez
2009; 24(64):19-29

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu araştırmada farklı siyasal tutumlara (aşırı sağ, aşırı sol ve ılımlı) sahip üniversite öğrencileri yetkecilik, belirsizliğe karşı hoşgörüsüzlük, boyun eğicilik ve siyasal düşüncenin karmaşıklığı açılarından karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, sağın yetkeciliği görüşünden ve solun da yetkeci olabileceğine işaret eden ideolog hipotezinden yola çıkılarak geliştirilen beklentiler test edilmiştir. Aşırı sol görüşlü öğrenciler, ılımlı ve sağ gruplarla karşılaştırıldığında, siyasal olarak daha karmaşık düşünmektedirler. Yetkecilik açısından karşılaştırıldıklarında yetkecilik düzeyi en yüksek grup aşırı sağdır. Aşırı sağı sırasıyla ılımlı ve aşırı sol grup izlemektedir. Siyasal görüşü ılımlı grubun yetkecilik düzeyi, aşırı sol grubunkinden anlamlı olarak daha yüksektir. Yine yetkecilik açısından bakıldığında, erkeklerin kadınlardan daha yetkeci oldukları gözlenmektedir. Aşırı sağ görüşlü öğrenciler, ılımlı ve aşırı sol görüşlülerle karşılaştırıldığında, belirsizliğe karşı daha hoşgörüsüzdürler. Ilımlı ve aşırı sol görüşlü öğrencilerin belirsizliğe karşı hoşgörüsüzlük düzeyi arasındaki fark anlamlı değildir. Aşırı sağ görüşlü grup, aşırı sol gruptan daha boyun eğicidir. Ilımlı öğrenciler ise aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü öğrencilerden boyun eğicilik açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedirler.

Anahtar Kelimeler: Belirsizliğe karşı hoşgörüsüzlük, boyun eğici davranış, siyasal düşünce karmaşıklığı, yetkecilik