Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Orta Çocukluk Döneminde Ebeveynlere Bağlanma, Benlik Algısı ve Kaygı

Nebi Sümer, Meltem Anafarta Şendağ
2009; 24(63):86-101

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu çalışmada orta çocukluk döneminde ebeveynlere bağlanmanın öznel benlik alanları ve kaygı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Anneye ve babaya bağlanmanın öznel benlik alanlarını (akademik yeterlik, atletik yeterlik, sosyal onay, fiziksel görünüm ve davranıştan hoşnut olma), bütünsel özdeğeri ve kaygıyı yordamada farklılaşacağı öngörülmüştür. Ayrıca bağlanmanın benlik değerlendirmeleri aracılığı ile kaygıyı yordayacağına ilişkin bir model de test edilmiştir. Bu kapsamda Kerns, Klepac ve Cole (1996) tarafından geliştirilen Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği’nin (KGBÖ) Türk örneklemi üzerinde güvenirlik ve geçerliği de sınanmıştır. İlköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencileri (N = 194) KGBÖ, benlik alanlarında değerlendirme ve kaygı ölçeklerini doldurmuşlardır. Bulgular, KGBÖ’nün Türk örneklemi için psikometrik kalitesinin yeterli olduğunu göstermiştir. Anne ve babaya güvenli bağlanmanın birbirinden bağımsız olarak bütün benlik alanlarında olumlu değerlendirmeyle ve düşük kaygıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Anne ve babaya bağlanma arasındaki ortak etkinin de fiziksel görünüm algısı ve bütün- sel özdeğeri anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur. Son olarak, benlik değerlendirmelerinin bağlanma ile kaygı arasında tam aracı değişken rolü üstlendiği saptanmıştır. Bulgular özellikle orta çocuklukta babaya bağlanmanın artan önemi dikkate alınarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, orta çocukluk, benlik algısı, kaygı