Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Okul Öncesi Çocuklarda Güvenli Yer Senaryolarının Değerlendirilmesi

Sait Uluç, Ferhunde Öktem
2009; 24(63):69-83

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
John Bowlby ve Mary Ainsworth tarafından geliştirilen Bağlanma Kuramı, temel bakım veren kişi ve çocuk arasındaki ilişkinin çocuğun gelişimi süreci üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır (Ainsworth ve Bowlby, 1991; Bowlby, 1969). Bağlanma Kuramı çerçevesinde, Bağlanmanın zihinsel temsili ile Benliğin Çalışan Modeli arasında güçlü ilişkiler olduğu kabul edilmektedir. Güvenli Yer Senaryoları yaklaşımı bağlanma temsillerinin değerlendirmek için geliştirilmiş görece yeni ve güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışma, Güvenli Yer Senaryoları ve Benliğin Çalışan Modeli arasındaki ilişkileri, 33’ü erkek ve 27’si kız olmak üzere 60 okul öncesi çocuktan oluşan bir örneklemde incelemektedir. Oyuncak Öykü Tamamlama Testi-TR ve yarı-yapılandırılmış bir görüşme olan Kukla Görüşmesi ölçüm araçları olarak kullanılmıştır. Sonuçlar, okul öncesi çocuklarda Benliğin zihinsel temsilinin ilişkisel bir bağlamda ortaya çıktığına ve Bağlanmanın Çalışan Modeliyle yakından ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Ek olarak, Bağlanmanın Çalışan Modelinin etkisi davranışsal düzeyde de gözlenmiştir. Sonuçlar Bağlanmanın akran ilişkileri ve davranış kontrolü üzerinde anlamlı etkileri olabilceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, güvenli yer senaryoları, benlik