Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Türk Annelerin Çocuk Sosyalleştirme Hedeflerinde Eğitime Bağlı Olarak Gözlemlenen Farklılıklar

Bilge Yağmurlu, Banu Çıtlak, Ayfer Dost, Birgit Leyendecker
2009; 24(63):1-15

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Özet Bu çalışma, Türk annelerin uzun süreli çocuk sosyalleştirme hedeflerini (çocuklarının ileride sahip olmalarını istedikleri özelliklere ilişkin hedeflerini) eğitim durumlarına göre karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, yük- sek düzeyde eğitimli (en az on üç yıl örgün eğitim kurumlarına devam etmiş) yirmi anne ve düşük düzeyde eğitimli (en fazla altı yıl eğitim almış) yirmi anne ile Sosyalleştirme Hedefleri Envanteri kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Annelerin sosyalleştirme hedefleri, Kendini Geliştirme, Davranışlarını Kontrol Etme, Topluma Uyum, Sevecenlik ve Uygun Davranma sınıflandırmalarına göre karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler, yüksek eğitimli annelerin düşük eğitimli gruba göre kendini geliştirme ile ilişkili hedefleri daha fazla, uygun davranış göstermeye ilişkin hedefleri ise daha az vurguladıklarını göstermiştir. Bununla birlikte, iki anne grubu arasında davranışları kontrol, topluma uyum, ve sevecenlik sınıflandırmalarına ilişkin hedeflerde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmanın sonuçları, Kağıtçıbaşı’nın Aile Değişim Modeli ve Kohn’un ebeveynin mesleki konumu ile çocuk yetiştirme tutumlarını ilişkilendiren kuramı bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzun-süreli sosyalleştirme hedefleri, eğitim, çocuk yetiştirme, Türk ailesi