Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Terörizm ve Terörist Algısı: Silahı Kimin Tuttuğu Ne Kadar Etkili?

Zuhal Yeniçeri, Ali Dönmez
2008; 23(62):93-103

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu çalışmanın öncelikli amacı Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin terörist kavramını nasıl tanımladıklarını araştırmak ve bu tanımların, amaca ya da terörizm türlerine (dinsel terörizm, etnik terörizm ve ideolojik terörizm) bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğine bakmaktır. Daha önce yapılan çalışmalarda, terörizm ve terörist kavramlarının, ulus devletlerce nasıl tanımlandığının ve uluslararası sistemde nasıl karşılık bulduğunun araştırıldığı görülmektedir. Terörizm riski algısının boyutları ve söz konusu risk algısı ile ortaya çıkan terörist özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, çalışmanın ikinci temel amacını oluşturmaktadır. Son olarak, bu çalışmada, terörist olarak nitelendirilen kişiler için uygun görülen yaptırım önerileri ve bu yaptırım önerileriyle terörist özellikleri ve risk algısı arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Bu amaçla, katılımcılara, Terörist Özellikleri Anketi (TÖA), Terörizm Riski Algısı Anketi (TRA) ve Teröriste Ne Yapılmalı Anketi (TNYA) uygulanmıştır. Katılımcılardan toplanan verilerin çözümlenmesi sonucu ortaya çıkan farklı bileşenler incelenmiş ve bu bileşenler arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Bulgular, terörist kavramının, katılımcılar tarafından olumsuz kişilik, olumlu kişilik, dengesizlik ve katılık özellikleri ile tanımlandığını ve amaca göre terörizm türlerinin, terörist kavramının tanımlanmasında etkili bir rol oynadığını göstermektedir. Ek olarak, terörist özellikleri, farklı risk algıları ve farklı yaptırım önerileri arasında bazı ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, terörist, risk algısı