Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


İntihar Olasılığının, Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik ile Yordanması

Nesrin Hisli Şahin, Aziz Onur, H. Nejat Basım
2008; 23(62):79-88

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
İntihar konusundaki yazın incelendiğinde, problem çözme becerilerindeki yetersizliğin, öfkenin ve dürtüselliğin yoğunluğunun, intihar olasılığını yordamada önemli değişkenler olduğu belirtilmektedir. Öyle ki, bu üç değişkenin üçünde birden yüksek puan alanların intihar riskinin daha yüksek olabileceği, bir model olarak da ileri sürülmüştür. Bu araştırmanın amacı, öne sürülen bu modelin geçerliliğinin, tamamı erkeklerden oluşan lise ve üniversite mezunu 792 kamu çalışanı üzerinde incelenmesidir. Araştırmada kullanılan ölçekler, Kişisel Bilgi Formu, Çok Boyutlu Öfke Ölçeği, MMPI Dürtüsel Davranışlar Ölçeği, Problem Çözme Envanteri ve İntihar Olasılığı Ölçeğidir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda aynı anda hem yüksek düzeyde öfkeli ve dürtüsel olup, hem de problem çözme becerilerinde kendini yetersiz olarak algılayanların, intihar olasılığı açısından risk taşıdığına ilişkin önerilen modelin, araştırma örneklemimiz için geçerli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntihar, Problem Çözme, Öfke, Dürtüsellik