Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


İnsanların Bellek Hakkındaki İnançları Araştırma Sonuçlarıyla Tutarlı mıdır?

Metehan Irak
2008; 23(62):17-33

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Özet Türkiye’de insanların bellek konusunda ne tür inançlara sahip olduğu ve bu inanışlar ile bu inanışlara temel oluşturan belek süreçleri hakkındaki kontrollü araştırmalardan elde edilen bulguların ne derece tutarlı olduğunun incelenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmuştur. Mevcut araştırmanın ikinci amacı ise, bellek hakkında sahip olunan bu inançlar açısından kültürlerarasında bir fark olup olmadığının incelenmesidir. Katılımcıların bellek hakkındaki inançları Bellek Hakkındaki İnançlar Anketi (Magnussen ve ark., 2006) kullanılarak internet üzerinden elde edilmiştir. Araştırmanın analizleri farklı cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyinden 931 kişi üzerinden yürütülmüştür. Analiz sonuçları, Türkiye’de insanların bellek konusunda sahip oldukları inançların kontrollü araştırma sonuçlarıyla tutarlı olan ve olmayan yanlarının olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular farklı kültürdeki bireylerin bellek hakkında benzer inançlara sahip olduklarına işaret etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bellek, bellek hakkındaki inançlar, kültürlerarası farklar