Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Yeme Tutumunun 'Düşünce Eylem Kaynaşması' ve 'Düşünce Beden Biçimi Kaynaşması' ile İlişkisi

Ece Varlık, Elif Kabakçı
2008; 23(61):1-12

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu araştırmada, klinik olmayan örneklemde yeme tutumu ile düşünce eylem kaynaşması (DEK) ve düşünce beden biçimi kaynaşmasının (DBBK) ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 473 üniversite öğrencisine MOKSL (Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi), BDE (Beck Depresyon Envanteri), DBBK- Ö (Düşünce Beden Biçimi Kaynaşması Ölçeği), DEK-Ö (Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği), YTT-40 (Yeme Tutumu Testi 40) uygulanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında DBBK-Ö Türkçe’ye çevrilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. ANOVA sonuçlarına göre, yeme tutumu farklılaşan üniversite öğrencileri arasında DEK’in farklılaştığı, yeme tutumunda bozulma gösteren bireylerde daha yüksek düzeyde DEK olduğu, ancak cinsiyetin anlamlı bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) belirtileri istatistiksel olarak kontrol edildiğinde ise DEK için bulunan farkın anlamlılığını yitirdiği anlaşılmıştır. Düşünce eylem kaynaşmasının alt boyutlarına bakıldığında; yeme tutumu farklılaşan bireyler arasında DEK-Olabilirlik kendisi, DEK-Olabilirlik diğerleri ve DEK-Ahlak boyutlarının farklılaşmadığı ve cinsiyetin DEK-Olabilirlik kendisi ve DEK-Olabilirlik diğerleri alt boyutlarda etkisinin olmadığı bulunmuştur. Ancak erkeklerin, kadınlara oranla daha fazla DEK-Ahlak alt boyutunda kaynaşma gösterdikleri gözlenmiştir. Düşünce beden biçimi kaynaşması açısından ise yeme tutumu farklılaşan bireyler arasında bir farklılaşma gözlenmiştir. Yeme tutumunda bozulma gösteren bireylerde, daha az bozulma gösteren bireylere oranla daha fazla DBBK olduğu bulunmuştur. Bu etkinin, OKB ve depresyon belirtileri kontrol edildiğinde de devam ettiği gözlenmiştir. Sonuç olarak depresyon ve OKB belirtileri kontrol edildiğinde yeme tutumu farklılaşan bireyler arasında DEK’deki farkın kaybolması buna karşılık DBBK’daki farkın korunması, DBBK’nın yeme tutumları ile ilişkili ve yeme tutum ya da bozukluklarına özgü olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yeme tutumu, yeme bozuklukları, DEK, DBBK, DBBK-Ö