Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Arama-Kurtarma Çalışanlarında Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Travma Sonrası Büyüme

Banu Yılmaz, Nesrin Hisli Şahin
2007; 22(59):119-137

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu araştırmada, travmatik olayların ardından yardım çalışmalarında yer alan arama-kurtarma çalışanlarında travma sonrası sürecin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, daha önceki araştırmalarda, travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyüme üzerinde etkisi olduğu bulunan bazı duygular, genel belirtiler, başaçıkma tarzları ve temel varsayımlar incelenmiştir. Elde edilen bulgular, arama-kurtarma çalışanlarında travma sonrası stres belirtileri üzerinde temel etkisi olan değişkenlerin eğitim, medeni durum ve daha önce yaşanmış bir travma; travma sonrası büyüme üzerinde temel etkisi olan tek değişkenin ise daha önceden yaşanmış bir travma olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda, stres belirtilerini yordayan değişkenler, önceki travma öyküsü, medeni durum, yapılan görev sayısı, temel varsayımlar, stresle başaçıkma tarzı ve travma sonrası büyüme; travma sonrası büyümeyi yordayan değişkenler ise, önceki travma öyküsü, eğitim, arama-kurtarma görevine gitme sıklığı, yapılan göreve ilişkin olumlu duygular, temel varsayımlar ve genel belirtiler olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arama-kurtarma çalışanı, dolaylı travma, ikincil travmatik stres, travma sonrası stres belirtileri, travma sonrası büyüme