Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Yatırım Modelinin Bazı İlişkisel Değişkenler Yönünden İncelenmesi

Ayda Büyükşahin, Selim Hovardaoğlu
2007; 22(59):69-90

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu çalışmada, birbirini izleyen iki ayrı araştırma yapılmıştır. Birinci çalışmada, flört ilişkisi olan üniversite öğrencilerinin, ilişki bağlanımlarını yordayan değişkenler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, çalışmada farklı bağlanma stillerine sahip bireyler, yatırım modeli değişkenleri yönünden karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, 271 kişiye Çok Boyutlu İlişki Ölçeği, İlişki İstikrarı Ölçeği, Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği, Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri ve Kişilerarası İlişkiler Ölçeği uygulanmıştır. Sonuçlar, ilişkide güvende hissetme ve eşe duyulan güvenin, ilişki doyumunun en iyi yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Seçeneklerin niteliğini değerlendirme düzeyini ise, en iyi negatif olarak yordayan değişkenler gelecek zaman yönelimi, tutkulu aşk ve ilişki korkusu/kaygısıdır. İlişkiye yapılan yatırımı ise, en iyi ilişki bağlılığı, gelecek zaman yönelimi, özgeci aşk ve bağımlılık yordamaktadır. Analizler, saplantılı ve güvenli bağlanma stiline sahip olanların ilişki doyumu; saplantılı bağlanma stiline sahip olanların ilişki yatırımı; kayıtsız bağlanma stiline sahip olanların da seçeneklerin niteliğini değerlendirme puanlarının en yüksek olduğunu göstermiştir. İkinci çalışmada ise, flört (100), sözlü/nişanlı (74) ve evli (76) bireyler, yatırım modeli değişkenleri açısından karşılaştırılmışlardır. Flört edenlerin, ilişki doyumu ve ilişki yatırımı düzeyi sözlü/nişanlı ve evlilerinkinden daha düşüktür. Buna karşılık, bu grup seçeneklerin niteliğini en olumlu değerlendiren gruptur. Ayrıca, erkeklerin kadınlardan daha çok seçeneklerin niteliğini olumlu değerlendirdikleri gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağlanım, yatırım modeli, seçeneklerin niteliği, ilişki doyumu, yatırım miktarı, bağlanma stilleri