Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Çocuk Çizimlerinde Temsil ve İfade: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Gelişim

Yeliz Kındap, Melike Sayıl
2005; 20(56):25-43

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu araştırmada çizimin temsil ve estetik yönünün gelişimi iki ayrı çalışmada ele alınmıştır. Birinci deneyde çizimin temsili boyutlarında doğrusal bir gelişim olduğu hipotezi sınanmış ve doğrulanmıştır. Çocuklara (6-13 yaş), "manzara" ve "oynayan çocuklar" olmak üzere iki konuda çizim yaptırılmıştır. Kağıt ve perspektif kullanımı ile çizimde kullanılan ayrıntı miktarında yaşla birlikte doğrusal bir artış gözlenmiş; çizimin konusu ve yaş arasında bir etkileşim bulunmuştur. Ayrıca tüm temsili alt boyutlarda kızların erkeklerden daha başarılı olduğu gözlenmiştir. İkinci deneyde, okulöncesindeki çocukların, ergenlere oranla daha estetik çizimler üretmeleriyle ilgili olarak çizimin ifade yönünde L şeklinde bir gelişim olduğu hipotezi sınanmış ancak doğrulanmamıştır. Çocuklardan (5-13 yaş) mutlu/üzgün bir resim çizmeleri ve mutlu/üzgün ağaç çizmeleri istenmiştir. Bulgular sınıf düzeyi ve duygu türünün çizimlerin ifade yönü üzerinde anlamlı temel etkileri olduğunu göstermiştir. On üç yaşındaki çocukların estetik göstergeler açısından diğer tüm yaş gruplarından daha başarılı oldukları; ayrıca estetik sembollerin kullanımı açısından üzgünün, mutluya göre daha başarılı çizildiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk çizimleri, sanatsal çizimler, grafik temsiller