Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Haloperidolün Sıçanlarda Çevresel Uyaranlar Tarafından Kontrol Edilen Pedala Basma Davranışı Üzerindeki Etkileri

Arzu Özkan, Levent Şenyüz
2005; 20(56):01-24

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu araştırmada bir dopamin (DA) D2 reseptör antagonisti olan haloperidolün (0.00, 0.08, 0.16 ve 0.32 mg/kg, ip) sıçanların gerçekleştirdikleri, su ile pekiştirilen pedala basma davranışı üzerindeki etkilerinin, davranışın pekiştirilip pekiştirilmediğine, davranışın deneyci tarafından değişimlenen ses ve ışık gibi çevresel uyaranlarca kontrol edilip edilmediğine ve uyaran türüne bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada kontrol (n=6), ışık (n= 8) ve ses (n = 7) grupları olmak üzere üç gruba ayrılan 21 adet erkek, albino Wistar sıçan denek olarak kullanılmıştır. Deneklere pekiştireç elde etmek için pedala basmaları öğretildikten sonra, deney gruplarının pedala basma davranışları ses veya ışık uyaranının kontrolü altına sokulmuş ve daha sonra her deneysel oturum için, ilaç etkisi altındaki deneklerin pedala basma davranışlarının pekiştirildiği (S+ koşulu) ve pekiştirilmediği (S- koşulu) koşullarda davranış ölçümleri alınmıştır. Her deneğin her bir deney oturumundaki performansını temsil eden ortalama S+ ve S- koşulu pedala basma sayısı değerleri ve her bir denek ve ilaç miktarı için S+ koşulunda yapılan davranış sayısının aynı denek tarafından aynı ilaç miktarı etkisi altında gerçekleştirilen toplam davranış sayısına bölünmesiyle elde edilen oran değerleri tekrar ölçümlü ANOVA ve eğilim analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, DA D2 reseptörlerinin bloklanmasının deneklerin pedala basma davranışlarının sayısında azalmaya yol açmakla birlikte, davranışın çevresel uyaranlarca kontrolünü etkilemediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Haloperidol, dopamin, D2 reseptörleri, özendirici güdü, sıçan, pedala basma, uyaran kontrolü