Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


PÇT'nin Değişik n, k ve Yüzdelik Dilimlerdeki Değişimi ile ρ, Yarıya Bölme ve Değişik İndekslerle Karşılaştırılması

Adnan Erkuş
2005; 20(55):115-126

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Ölçme araçlarının en önemli niteliklerinden olan geçerlik, son yıllarda ölçme ve karar geçerliği olarak iki grupta ele alınmaktadır. Bu çalışmada, karar geçerliği altındaki sınıflama ve sıralama geçerliği için önerilen PÇT indeksinin, ikili ve çoklu puanlanan ölçeklerde, değişik n, k ve % manipülasyonlarında ne tür değişim gösterdiği; ρ, yarıya bölme katsayısı ve κ ile Po gibi sınıflama geçerliği katsayılarıyla ilişkisi incelenmiştir. İkili puanlanan (Beck Umutsuzluk Ölçeği) ve çoklu puanlanan (Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği)ve tekboyutlu duruma getirilen iki ölçeğin uygulandığı 161 kişilik örneklemden elde edilen veriler üzerindeki analiz sonuçları; indeks için en iyi kesme alanının %27'lik alan olduğunu; ikili ölçek için n azaltıldığında sabit k düzeyleri için indeks değerinin azaldığını, çoklu ölçekte ise tersine arttığını; n sabit k azaldığında ise n manipülasyonunun tam tersi bir değişim olduğunu göstermiştir. PÇT indeksine Spearman-Brown düzeltmesi yapılarak geleneksel yarıya bölme katsayısı ve ρ ile karşılaştırılmış ve indeksin değerinin iki katsayı arasında yer aldığı gözlenmiştir. Geleneksel sınıflama tutarlığı indeksleri olan κ ve Po ile yapılan karşılaştırmada, PÇT indeksinin iki katsayı arasındaki değerlere sahip olduğu bulunmuştur. Analiz sonuçları, PÇT indeksine düzeltme yapılması gerektiğini, indeksin hem sınıflama hem de sıralama geçerliği indeksi olarak kullanılabileceğini, ayrıca ölçme aracının güvenirliğine ilişkin de bilgi verebileceğini ortaya koymuştur. Bu bulgulara rağmen, indeks üzerinde başka çalışmalar yapılması gerektiği de açıktır.

Anahtar Kelimeler: PÇT indeksi, sınıflama ve sıralama geçerliği, ölçme geçerliği, karar geçerliği