Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Okuma Güçlüğü Olan Çocukların Fonolojik Bellek, Kısa Süreli Bellek ve WISC-R Testi Puanlarına Ait Bir İnceleme

Hande Kesikçi, Sonia Amado
2005; 20(55):99-113

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Araştırmanını amacı, fonetik (sesçil) bir dil olan Türkçe'yi konuşan ve okuma güçlüğü sorunu bulunan çocukların fonolojik bellek (anlamsız sözcüklerle), kısa süreli bellek ve WISC-R puanlarını bu sorunu yaşamayan yaşıtlarının puanlarıyla karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 7-11 yaş grubunda 49 okuma güçlüğü olan çocuk çalışmaya alınmıştır. Yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey açısından eşleştirilmiş kontrol grubu oluşturularak tüm deneklere fonolojik bellek ölçümleri, WISC-R testi ve GİSD-A testi uygulanmıştır. Yapılan analizlerde,okuma güçlüğü olan çocukların deney grubu ile karşılaştırıldığında fonolojik bellek ölçümlerinde daha fazla hata yaptıkları, GİSD-A puanları ve WISC-R testinin sözel alt ölçeklerinde ise daha düşük performans gösterdikleri bulunmuştur. Sonuç olarak okuma güçlüğü sorunu olan çocukların İngilizce'den daha sesçil bir dil olan Türkçe'yi kullanmalarına karşın fonolojik bellek alanlarında kontrol grubuna göre daha fazla sorun yaşadıkları görülmüştür. Buna göre, okuma güçlüğü risk gruplarını belirlemek amacıyla okul öncesi dönemde dil gelişimi ve fonolojik süreçlerin ayrıntılı olarak değerlendirileceği çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okuma güçlüğü, fonolojik bellek, WISC-R