Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Ergenlerde Davranışsal Özerklik ile Algılanan Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler

Ceren Musaağaoğlu, Ayşen Güre
2005; 20(55):79-98

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Araştırmanın temel amacı, ergenliğin farklı dönemlerinde davranışsal özerkliğin gelişimi ile algılanan ana- baba tutumları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklem grubunu, ilk ergenlik dönemindeki ilköğretim 6. ve 7. sınıf, orta ergenlik dönemindeki lise 1 ve 2. sınıf ve son ergenlik dönemindeki üniversite 1. ve 2. sınıföğrencileri olmak üzere toplam 758 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Ergen Özerklik Ölçeği ve Ana-Baba Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, ilk ergenlik dönemindeki kızlar hariç diğer bütün yaş gruplarındaki kız ve erkeklerin davranışsal özerkliğini anneden algılanan kabul/ilginin anlamlı olarak yordadığını göstermiştir. Bununla birlikte, davranışsal özerkliği ilk ve son ergenlik dönemindeki kızlarda ana-baba tutum ölçeğinin özerklik boyutu; son ergenlik dönemindeki kızlarda ise kontrol boyutu anlamlı düzeyde yordamaktadır. Ayrıca, ana-babasını demokratik olarak algılayan ergenlerin hem otoriter hem de izin verici-ihmalkar olarak algılayan ergenlere kıyasla daha fazla davranışsal özerklik gösterdikleri bulunmuştur. Buna ek olarak, ana-babasını izin verici - müsamahakar olarak algılayan ergenlerin davranışsal özerkliğinin, hem izin verici - ihmalkar hem de otoriter olarak algılayan ergenlere kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür

Anahtar Kelimeler: Davranışsal özerklik,ana-baba tutumu, ergenlik