Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Aile İlişkileri, Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Tutumu ve Kendilik Değerinin Gençler Tarafından Belirtilen Davranış Problemleri İle Olan İlişkisi

Reyhan Bahçivan, Saydam Tülin Gençöz
2005; 20(55):61-77

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu çalışma, aile ilişkileri, ebeveynin çocuk yetiştirme tutumu ve gencin kendilik değerinin, gençlerde görülen davranış problemleriyle olan ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya yaşları 14 ile 17 arasında değişen ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Anadolu Lisesi'nde okuyan 153 öğrenci katılmıştır. "Mc Master Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)", "Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (PARI)", "Rosenberg Kendilik Değerlendirme Ölçeği", "11-18 Yaş grubu Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği (YSR)" ve demografik bilgiler elde etmek amacıyla oluşturulan anket formu, gençler tarafından doldurulmuştur. Benlik saygısının düşük olması, gençlerde görülen, toplam problem ile, içe yönelim ve dışa yönelim problemlerinin artışında açıklayıcı olurken, ailede, genel işlevlerde, duygusal tepki verebilmede ve rol dağılımında problem yaşanması, gençlerde görülen problem davranışlar ile ilişkili bulunmuştur. Ebeveyn tutumunda, baskı-disiplinin reddi ve arkadaşça, eşit paylaşımcı ebeveyn çocuk ilişkisi istemi, ergenler tarafından belirtilen dışa yönelim problem davranışlarıyla bağlantı göstermektedir. Elde edilen bulgular literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, benlik saygısı, aile fonksiyonları, ebeveyn tutumu, davranış problemleri