Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Performans Yönetiminde Yazılı Geribildirim ve Yazılı artı Sözlü Geribildirim Yöntemlerinin Karşılaştırması

Çiğdem Erdemli, H. Canan Sümer, Reyhan Bilgiç
2007; 22(60):71-85

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu çalışmanın amacı, bir kamu kuruluşunda, iki farklı performans geribildirimi verme yönteminin (yazılı geribildirim ve yazılı artı sözlü geribildirim), geribildirimi veren (değerlendiren) ve alan (değerlendirilen) çalışanlar tarafından nasıl algılandığını ve çalışan performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmaya, geribildirim veren 77 amir ve geribildirim alan 71 ast katılmıştır. Amirler ya Yazılı Artı Sözlü Geribildirim Koşulunda ya da Yazılı Geribildirim Koşulunda yer almışlardır. Performans değerlendirme ve geribildirim eğitimlerinden (yazılı geribildirim eğitimi ya da yazılı artı sözlü geribildirim eğitimi) sonra, her iki koşuldaki amirler, aldıkları eğitimlerle tutarlı olarak astlarına performans geribildiriminde bulunmuşlardır. Astların performansı hem geribildirim öncesinde hem de verilen geribildirimden iki ay sonra değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, astlarına yazılı artı sözlü geribildirim veren amirlerin, sadece yazılı geribildirim veren amirlere göre verdikleri geribildirimi daha yararlı buldukları ve geribildirimden daha fazla memnun kaldıkları tespit edilmiştir. Bununla beraber, iki geribildirim koşulundaki astların geribildirimin yararlılığına ilişkin algıları, geribildirimden memnuniyet dereceleri ve iş performanslarındaki iyileşme açısından anlamlı farklılıklar göstermedikleri saptanmıştır. Geribildirim koşulları arasında fark bulunmamasına karşın, her iki koşuldaki astların performans geribildirimini olumlu/ yararlı algıladıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Performans değerlendirme, geribildirim verme, yazılı geribildirim, sözlü geribildirim