Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Yetişkinlerde Planlama Becerisi: Londra Kulesi (LKDX) Testinin Standardizasyon ve Güvenilirlik Çalışması

Deniz Atalay, Sevtap Cinan
2007; 22(60):25-38

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Bu çalışmada Londra Kulesi testinin Drexel Üniversitesi versiyonunun (LKDX), Türkiye normlarının belirlenmesi ve güvenilirlik çalışmasının yapılması hedeş enmiştir. LKDX testi özellikle planlama becerisini ölçmeye duyarlıdır. Norm çalışması için 5 yaş grubundan (16-19, 20-29, 30-39, 40-59 ve 60 yaş üstü) 195'i erkek, 190'ı kadın toplam 385 kişiye LKDX testi uygulanmıştır. Beş yaş grubu için LKDX testi ölçümlerinin ortalama ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Güvenilirlik çalışmasında 89 kişiye en erken 29, en geç 47 gün (ortalama 35.3 gün) sonra tekrar test yapılmıştır. Ayrıca yaş, cinsiyet ve eğitim değişkenlerinin LKDX performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 60 yaşın üzerindeki katılımcıların LKDX performanslarının, diğer 4 yaş grubundan anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Kadınlarla erkekler arasında toplam kural ihlali ve toplam yürütme zamanı puanları haricinde diğer LKDX ölçümleri bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Eğitim düzeyinin, LKDX performansını anlamlı derecede etkilediği, özellikle yüksek eğitim düzeyine sahip katılımcıların performanslarının düşük ve orta eğitim düzeyinden olan katılımcılara kıyasla anlamlı derecede daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda LKDX ölçümlerinin iyi düzeyde test-tekrar test güvenilirlik katsayıları (en düşüğü .45, en yükseği .75) gösterdiği bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Londra Kulesi (LKDX) testi, yönetici işlevler, planlama, standardizasyon ve güvenilirlik çalışmaları