Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Çocuklarda Akıcı Zekanın (Gf) Bilgi İşleme Hızı, Kısa Süreli Bellek ve Çalışma Belleği Kapasitesi ile İlişkisi

I. Ercan Alp, Burcu Öğüt Özdemir
2007; 22(60):1-15

            [English Summary]    [Turkish PDF]    [English PDF]    [Mail to Author]
Altmış sekiz birinci sınıf öğrencisine, değişik karmaşıklık düzeylerinde yedi bilgi işleme hızı testi, kısa süreli bellek ve çalışma belleği (ÇB) kapasitelerini ölçmek için, sırasıyla, düz ve ters sayı dizisi testleri, ve akıcı zeka (Gf) ölçeği olarak da CogAT™'nin Sözel Olmayan Bataryası (Nonverbal Battery) uygulanmıştır. Hız testlerinden alınan puanlardan dört hız değişkeni türetilmiştir: En basitten en karmaşığa doğru sırasıyla, yalın tepki süresi, algısal seçmeli tepki süresi, görsel arama tepki süresi, ve kavramsal seçmeli tepki süresi (KSTS). Beklentiler doğrultusunda, (1) Gf ile dört farklı bilgi işleme hızı puanları arasındaki ilişkinin gücünün, hız ölçümünde kullanılan testlerin karmaşıklığındaki azalmaya bağlı olarak azaldığı, ve (2) tüm bağımsız değişkenlerin katkılarının birlikte değerlendirildiğinde, Gf'yi yalnızca ÇB kapasitesinin yordadığı bulunmuştur. Ancak, beklentiler ile uyumlu olarak, en karmaşık hız ölçeği olan KSTS'nin de Gf'nin yordanmasında bir katkısının olabileceği görülmüştür. Ayrıca, hızın Gf'yi ÇB kapasitesinin aracılığı ile dolaylı olarak yordadığı denencesini destekleyecek herhangi bir sonuç bulunmamıştır. Bu sonuçlar, daha önce yetişkinlerde gözlenmiş olan, bilgi işleme hızının göreceli olarak yalın testler ile ölçülmesi durumunda akıcı zekayı yordamadığı bulgusunun, çocuklar için de geçerli olduğu ve hız ile Gf arasındaki olası ilişkinin, hızın ölçümünde etkili olan karıştıcı değişkenlerin (confounding variables), en belirgin olarak da kontrol edilebilen dikkat'in (ÇB kapasitesi), sonucu olduğu görüşünü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi işleme hızı, kısa süreli bellek, çalışma belleği, akıcı zeka, CogAT, birinci sınıf öğrencileri