Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Türkçe Sesletim–Sesbilgisi Testi: Geçerlik-Güvenirlik ve Standardizasyon Çalışması

Seyhun Topbaş
2006; 21(58):39-58

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Ana dilin kazanılması sürecinde sesbilgisi sisteminin gelişimi ve klinik değerlendirilmesi büyük önem taşır. Bu çalışmada, sesletim ve sesbilgisi bozukluğu olan çocukları tarama, ayırıcı tanı koyma amaçlı geliştirilen "Türkçe Sesletim-Sesbilgisi Testi’nin" geçerlik, güvenirlik ve standardizasyon sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışma 2-8 yaşları arasında 665 normal gelişim gösteren çocuk ile 70 sesletim-sesbilgisi sorunlu çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, testin geçerlik ve güvenirliği oldukça yüksek bir test olarak, gelişimi temel alan araştırmalarda ve sesletim-sesbilgisi sorunu olan çocukların taranmasında, ayırıcı tanı konmasında kullanılabilir olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sesletim-sesbilgisi bozuklukları, test geliştirme, geçerlik, güvenirlik, standardizasyon, Türk çocukları