Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


İzlenim Yönetiminde Kendilik Algısı, Kontrol Odağı, Mesleki Hedeflere Ulaşma Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örneği

H. Nejat Basım, İlker Tatar, Nesrin Hisli Şahin
2006; 21(58):1-19

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu araştırmanın amacı izlenim yönetimi taktiklerinin kullanımıyla ilişkili olabilecek bazı kişilik değişkenlerini ve demografik faktörleri incelemektir. Stres ortamında çalışılan ve ulusal düzeyde güvenlikten sorumlu bir kamu kuruluşunda yapılan bu çalışmada, personelin kullandığı izlenim yönetimi taktikleri ve bu taktiklerin potansiyel yordayıcıları incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, söz konusu kurumun Türkiye’nin değişik illerindeki birimlerinde görev yapan ve yaşları 22 ile 51 yıl arasında değişen alt ve orta düzey yönetici durumundaki kişiler (N = 518) oluşturmaktadır. Ölçümler, Türk örneklemleri üzerinde uyarlama çalışmaları yapılmış olan İzlenim Yönetimi Ölçeği, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Kontrol Odağı Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri ile alınmıştır.

Analizler sonucunda, personelin statüsü, görev yeri, çalışma süresi gibi demografik değişkenlerle, kendilik algıları, kontrol odağı inançları, hedeflerine ulaşma düzeyleri ve yaşadıkları stres belirtilerinin, kullandıkları izlenim yönetimi taktikleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzlenim yönetimi, kendilik algısı, kontrol odağı, stres