Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Sağlıklı Yetişkinlerde Okuma ve Fonemik-Harf Akıcılığı Üzerinde Eğitim Düzeyi ve Cinsiyetin Rolü

Ayşe Gül Güven, Özlem Cangökçe
2006; 21(57):109-123

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu araştırma 20–35 yaş arası toplam 150 yetişkin ile, okuma ve fonemik-harf akıcılığında cinsiyet ve eğitim düzeyinin etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Katılımcılar, eğitim düzeylerine göre ilkokul, ortaokul-lise, ve üniversite mezunu olarak üç grup oluşturmuş, her eğitim düzeyi grubunda 25 kadın ve 25 erkek yer almıştır. Okuma akıcılığını değerlendirmek için 150 kelimelik okuma parçası; fonemik-harf akıcılığı için, sözlük taraması sonucunda belirlenen Türkçe’de en sık kullanılan iki harf, K ve S kullanılmıştır. Okuma ve fonemik-harf akıcılığı için eğitim düzeyi ve cinsiyete göre ortalama farklarının anlamlı düzeyde olup olmadığı, eğitim düzeyi için tek yönlü ANOVA, cinsiyet için de bağımsız örneklem t-testi kullanılarak yapılmış, istatistiksel anlamlılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gerektiğinde Tukey-HSD testi kullanılmıştır. Sonuçlar, okuma akıcılığında eğitim ve cinsiyete göre, fonemik akıcılıkta eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Okuma ve fonemik-harf akıcılığı arasındaki ilişki de çalışılmış, okuma hızı ile üretilen toplam kelime sayısı arasında hem kadınlar hem de erkekler için anlamlı ve negatif ilişki bulunmuştur. Ayrıca, eğitim düzeyi ve okuma süresi arasında anlamlı ve negatif, eğitim düzeyi ve toplam

Anahtar Kelimeler: Akıcılık, okuma akıcılığı, fonemik akıcılık, harf akıcılığı