Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Ergenlik Döneminde Yaş, Toplumsal Cinsiyet, Bireysel ve İlişkisel Tutumlar, Benlik Değeri ve Yaşam Becerilerine İlişkin Algı Arasındaki İlişkiler

Gülden Güvenç, Vezir Aktaş
2006; 21(57):45-64

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu araştırmada Sincan-Saraycık köyündeki bir ilk öğretim okuluna devam eden 12-16 yaş grubundan (erken ergenlik:12-13 yaş ve orta ergenlik:14-16 yaş) toplam 281 kız ve erkek öğrencinin benlik değeri ile yaşam becerilerine ilişkin algısının yaş ve toplumsal cinsiyet gibi demografik değişkenler, ayrıca önyargı, kişiler arası duyarlık, kontrol odağı gibi tutumlarla olan ilişkileri sorgulanmıştır. California F- Scale (Form 40-45), kişilerarası tepkiler endeksi, kontrol odağı ölçeği ile birlikte benlik değeri, atılganlık ve iletişim becerilerine yönelik algıyı ölçmek üzere geliştirilen ölçeklerin iki güne yayılarak uygulandığı araştırmanın bulguları; benlik değeri, atılganlık ve iletişim becerilerine ilişkin algıların tümünün başkasının bakış açısına duyarlık boyutu tarafından olumlu yönde, insan doğasının zayıflığına ve çabanın anlamsızlığına yönelik inançlardan olumsuz yönde yordandığını göstermiştir. Benlik değeri ve iletişim becerileri algısının kuralcılıktan, yine benlik değeri ve atılganlık algısının ise kişisel kontrol eksikliğinden ve her iki yaşam becerisine ilişkin algının da kişisel sıkıntı boyutlarından yordanabildiği görülmüştür. Öte yandan, ergenin yaşının, benlik değeri ve yaşam becerileri değişkenlerini yordamadığı, cinsiyetin ise sadece iletişim algısını olumlu yönde yordadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, önyargılar, empati, kontrol odağı, benlik değeri, atılganlık, iletişim, yaşam becerileri