Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Performans Değerlendirmelerinde Geleneksel Olmayan Değerlendirici Kaynaklarının Kullanımı

H. Canan Sümer, Reyhan Bilgiç
2006; 21(57):25-43

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]
Bu çalışmanın amacı, bir kamu kuruluşunda çok kaynaklı performans değerlendirmesinin uygulanabilirliğini araştırmak ve geleneksel olmayan değerlendirici kaynakları (astlar, çalışma arkadaşları ve öz) tarafından yapılan performans değerlendirmelerini hem psikometrik açıdan hem de kullanıcı tepkileri temelinde incelemektir. Özellikle ast değerlendirmeleri için kaynak içi değerlendirmeler arasındaki korelasyonlar (değerlendiriciler arası tutarlılık katsayısı) (.49) oldukça yüksek bulunmuştur. Kaynaklar arası korelasyonların örüntüsü ise yazında rapor edilen örüntülere paralellik göstermiştir (örn., yönetici-çalışma arkadaşları = .31, öz-çalışma arkadaşları = .30, ast-yönetici = .26, öz-yönetici = .17). Yapılan varyans analizleri ve izleyen ikili karşılaştırmalar sonunda, öz ve çalışma arkadaşı değerlendirmelerinin cömertlik etkisine en yatkın değerlendirmeler olduğu, amir değerlendirmelerinin ise cömertlik etkisine görece daha az yatkın değerlendirmeler olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, hale etkisi en az öz değerlendirmelerinde gözlenmiştir. Geleneksel olmayan kaynakların kullanımına yönelik kullanıcı tepkilerinin yorumuyla birlikte, çok kaynaklı performans değerlendirmesi yaklaşımının Türkiye bağlamında uygulanabilirliği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok kaynaklı değerlendirme, cömertlik etkisi, hale etkisi, kullanıcı tepkileri