Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Çiftlerin Aşka İlişkin Tutumlarının Lee'nin Çok Boyutlu Aşk Biçimleri Kapsamında İncelenmesi

Ayda Büyükşahin, Selim Hovardaoğlu
2004; 19(54):59-75

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Bu araştırmada birbirini izleyen iki ayrı çalışma yapılmıştır. Birinci çalışmada, Lee?nin aşk biçimlerini (tutkulu, sahiplenici, mantıklı, özgeci, oyun gibi, arkadaşça) temel alan Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği: Kısa Formunun (LAS) Türk örneklemi üzerinde geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. İkinci çalışmada, bu ölçek kullanılarak, duygusal ilişkilerini resmi hale getiren çiftler ile ilişkilerini flört düzeyinde sürdüren çiftlerin aşka ilişkin tutumları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada farklı aşk biçimlerinin, ilişkiden mutlu olma, ilişkiye önem verme ve ilişkide sorun yaşama ile ilişkisi incelenmiştir. Birinci çalışma, LAS?ın Türk örneklemi üzerinde yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. İkinci çalışmada, bu çalışma için uyarlanmış olan LAS, flört ilişkisi olan 53 çifte ve sözlü?nişanlı ya da evli olan 54 çifte uygulanmıştır. Yapılan analizler, erkeklerin kadınlara göre daha fazla özgeci aşk biçimiyle ilişkilerine bağlı olduklarını ve diğer aşk biçimleri yönünden kadınlarla erkekler arasında fark olmadığını göstermiştir. Ayrıca bulgular, aşk biçimlerinin ilişki türüne göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Flört ilişkisi olan çiftlerin evli ya da sözlü nişanlı olan çiftlere göre ilişkilerine daha fazla sahiplenici biçimle bağlandıkları bulunmuştur. Çiftlerin mutlu olmaları ile özgeci ve tutkulu aşk biçimleri arasında olumlu; aşkı oyun gibi görme arasında olumsuz yönde ilişki bulunmuştur. İlişkide sorun yaşama ile özgeci ve tutkulu aşk biçimleri arasında olumsuz; aşkı oyun gibi görme ve sahiplenici aşk biçimi arasında ise anlamlı olumlu ilişki bulunmuştur.Anahtar Kelimeler: Aşk biçimleri, aşka ilişkin tutumlar, ilişki türü, ilişki mutluluğu, ilişkiye verilen önem, ilişki sorunları