Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Bölüşümsel Adalet Normlarının Çevresel Belirleyicileri: İlişki Türü ve Sorumluluk Yükleme

Serap Akgün
2004; 19(54):1-17

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Kaynakların dağıtımında kullanılan bölüşümsel adalet normlarını incelemek amacı ile iki araştırma yapılmıştır. Birinci araştırmada üniversite öğrencilerinin hakçalık, eşitlik ve ihtiyaç normlarından hangisini tercih ettiği ve bu tercihin ilişki türüne bağlı olarak değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmaya 577 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmışlardır. Deneklerden farklı ihtiyaç ve performansa sahip 3 kişi arasında 100 milyon lirayı paylaştırmaları ve niçin böyle paylaştırdıklarını kısaca açıklamaları istenmiştir. Sonuçlar yakın ilişkilerde ihtiyaç, kişisel olmayan iş ilişkilerinde ise hakçalık normunun daha çok tercih edildiğini göstermiştir. İkinci çalışmada ise iş yönelimli ilişkide daha az tercih edilen ihtiyaç normunun sorumluluk yüklemeye bağlı olarak değişip değişmediği sınanmıştır. Bu çalışmaya ise 399 üniversite öğrencisi katılmıştır. Performansı düşük ve ihtiyacı yüksek kişilerin düşük performanslarının ve yüksek ihtiyaçlarının nedeni senaryolarla değişimlenmiştir. Bulgular düşük performansın nedeninin ihtiyacı olan kişiye verilen payı anlamlı bir biçimde etkilediğini, yüksek ihtiyacın nedeninin ise etkili olmadığını göstermiştir.Anahtar Kelimeler: Bölüşümsel adalet normları, hakçalık, eşitlik, ihtiyaç, ilişki türü, sorumluluk yükleme