Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Gruplararası Karşılaştırmalarda Ölçek Eşdeğerliğinin İncelenmesi: Madde ve Test Fonksiyonlarının Farklılaşması

Oya Somer
2004; 19(53):69-86

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Gerek kültürlerarası karşılaştırmalarda, gerek belirli bir kültür içerisindeki gruplararası karşılaştırmalarda ölçme eşdeğerliğinin sağlanması temel metodolojik problemlerden birisini oluşturmaktadır. Ölçme eşdeğerliğinin incelenmesinde son yıllarda giderek yaygınlaşan madde-cevap kuramına dayalı modellerden yararlanılmaktadır. Madde ve Test Fonksiyonlarının Farklılaşması (Differential Item-Test Functioning, DIF-DTF) genel başlığı altında ele alınan bu modeller, gözlenen test puanları ile bunların altında yatan örtük özellik arasındaki ilişkinin, karşılaştırma grupları açısından eşit olup olmadığının incelenmesine dayalıdır. Ölçülen özellik bakımından aynı düzeyde bulunan, fakat farklı gruplara ait kişilerin maddeyi anahtarlanan yönde cevaplama olasılıkları farklılaştığında, madde fonksiyonlarının farklılaşması ya da maddenin karşılaştırma grupları için yanlı olması söz konusudur. Araştırmamızda 1807 kişilik bir öğrenci örneklemi üzerinde, bir kişilik alt ölçeğinin (Yumuşak Başlılık) 16 maddesinin kız ve erkek öğrenciler için madde fonksiyonlarının farklılıkları incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 16 maddenin hepsinin iki parametreli modele uyum sağladığı, beş maddenin kız ve erkek öğrenciler arasında farklılık gösterdiği görülmüş, bu maddelerin özellikleri incelenmiş, toplam ölçek bazında nasıl ele alınabileceği tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Ölçek eşdeğerliği, Madde Fonksiyonlarının Farklılaşması (DIF), gruplararası karşılaştırmalar