Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Yoğun Duygu Yüklü Yaşam Olaylarında, Kişisel Anı Aktarımları ve Referans Noktaları Aracılığıyla Otobiyografik Bellek Örüntülerinin İncelenmesi

Nurhan Er, Fatma Uçar
2004; 19(53):1-22

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Bu araştırmanın amacı, kişisel anı aktarımları ve referans noktaları aracılığıyla iki grup kadında, otobiyografik anı özelliklerini incelemektir. Veriler ilk grup için cezaevinde bulunan 60 tutuklu ve mahkum ile karşılaştırma grubu için bazı demografik özellikler açısından ilk gruba benzer 68 gönüllü katılımcıdan elde edilmiştir. İlk aşamada iki grup kadının olumsuz anı özellikleri karşılaştırılmış ayrıca sadece karşılaştırma grubu içinde olumsuz ve olumlu yaşam olayları incelenmiştir. İkinci aşamada, katılımcı kayıtlarından zaman, mekan ve yerle ilgili 3 referans noktası çıkarılmış ve her iki grup, bunların çağrıştırdığı anıların sıklık derecesini işaretlemiştir. Yapılan bir dizi ANOVA ile gruplar arasında otobiyografik anı özellikleri açısından bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Olumsuz anılar iki grup arasında, olumlu ve olumsuz anılar ise karşılaştırma grubunun kendi içindeki anılarıyla karşılaştırılmıştır. Veriler ayrıca, regresyon analiziyle aracı bağlamsal bir model çerçevesinde incelenmiştir. Genel olarak, her iki grup için olumsuz yaşantılar arasındaki temel farkın flaş bellekle yakından ilişkili olduğu bulunmuştur. Karşılaştırma grubunun olumsuz anılarıyla karşılaştırıldığında, cezaevi grubunun olumsuz anıları daha çok merkezi ayrıntı ve daha çok duygusal bilgi içermektedir. Ayrıca bazı bellek özelliklerinin benzer olduğu fakat yaşananların etkisinin düzeyi, ortaya çıkardığı duygular, duyusal ayrıntıların zenginliği ve artış gösteren anıların türünün, olayın niteliğiyle etkileşim gösterdiği bulunmuştur. Bulgular, olayın doğası ve flaş anılar bakımından otobiyografik bellek literatürü ışığında tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Otobiyografik bellek, yoğun duygu yüklü yaşam olayları, referans noktaları, flaş anılar