Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Klinik Bir Örneklemde Beck Depresyon EnvanterininBoyutlarının Araştırılması

Haluk Arkar, Cennet Safak
2004; 19(53):117-127

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Psikiyatri hastalarında, Beck Depresyon Envanteri?nin (BDE) boyutlarını sınamak için, çeşitli psikiyatrik tanılar almış 354 hastanın BDE maddelerine vermiş oldukları yanıtlara faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar, BDE?deki maddelerin depresyonun iki birincil boyutunu (bilişsel belirtiler ve somatik-afektif belirtiler) değerlendirdiğini ortaya koymuştur. Maddelerin oluşturduğu her iki faktörün de iç tutarlık güvenirlikleri kabul edilebilir düzeydedir (BDE; .90, BDE-bilişsel; .87 ve BDE-somatik-afektif; .76). Analizler, kadınların hem toplam depresyon puanında hem de her iki boyutta anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıklarını göstermiştir. İleriki çalışmalarda, BDE içinde yer alan iki faktörün kullanılmasına dayalı olarak, çeşitli depresyon tiplerindeki ve düzeylerindeki kişileri ayrıştırmakta yararlı olabilecek puanlama sistemleri geliştirmek ve bunların tedaviye yanıtı değerlendirmekdeki doğurgularını dikkate almak yararlı olacaktır.Anahtar Kelimeler: Depresyon, belirtiler, faktör analizi, Beck Depresyon Envanteri