Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Sözel Mekansal Bellek: Sözel Mekansal BilgilerinKodlanması ve Nesnelerin Yerlerini Hatırlama

Sevtap Cinan
2004; 19(53):105-116

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Son yıllarda mekansal bellek ve özellikle görsel-mekansal bellekle ilgili araştırmaların sayısında önemli bir artışın olmasına rağmen, sözel mekansal bellekle ilgili çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. Bu çalışmada, görünümleri T ve F harflerine benzediği için T-Dairesi ve F-Dairesi adı verilen iki apartman dairesindeki eşyaların yerleriyle ilgili sözel mekansal bilgilerin kodlanması ve hatırlanmasında oluşan yer hataları incelendi. Sözel mekansal bilgilerin kodlanmasına çift-görev işleminin etkisinin de araştırıldığı bu çalışmada denekler, 7 eşyanın yerini tek-görev veya çift-görev koşullarında öğrendi. Eşyaların yerleriyle ilgili tarifler dinletilmeden önce, daireyi zihinlerinde canlandırabilmeleri için deneklere A4 kağıdına çizilmiş bir daire krokisi gösterildi. Ayrıca, eşyaların isimleri de deneklere bir liste halinde verildi. Dolayısıyla, eşyaların isimlerinin hatırlanmasına gerek kalmadan sadece yerleriyle ilgili bilgilerin hatırlanması gerekli kılındı. Araştırma sonuçları çift-görev koşullarında doğru hatırlanan yer sayısında anlamlı bir düşüşün olduğunu ve buna paralel olarak yapılan yer hatası sayısında da bir artışın olduğunu gösterdi. Sonuçlar sözel mekansal bellek üzerine yapılan az sayıdaki araştırmalardan biri olan Salway ve Logie?nin (1995) bulgularıyla karşılaştırılarak tartışıldı.Anahtar Kelimeler: Sözel mekansal bellek, kısa süreli mekansal bellek, kodlama süreçleri, çift görev yöntemi, yürütücü süreçler