Türkçe
Login
Username

Password


  Title

Author

Summary

Keywords

Full Text


Kanser ve Behçet Hastalarının Ailelerinin Duygudurum veAile İşlevleri Açısından İncelenmesi

Ülgen H. Okyayuz
2004; 19(53):87-104

            [English Summary]    [Turkish PDF]        [Mail to Author]

Bu çalışmada, kanserli ve Behçet tanısı almış olan hastaların aileleri, durumluk ve sürekli kaygıları, depresyon düzeyleri, duygularını bilinçli olarak bastırma eğilimleri ve aile işlevleri bakımından incelenmiştir. Ailesinde kronik hastalığı olan bir bireyin olmadığı ve o zamana kadar psikiyatrik yardım almamış olan bireylerin oluşturduğu grup karşılaştırma grubu olarak araştırmaya katılmıştır. Çalışmada Durumluk ? Sürekli Kaygı Envanterleri, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Courtauld Duygu Kontrol Ölçeği (CDKÖ) ve Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) kullanılmıştır. Bulgular kanserli hastaların yakınlarının, Behçet?li hasta aileleri ve karşılaştırma gruplarına göre daha kaygılı ve depresif olduklarını ve duygularını bilinçli olarak daha çok bastırdıklarını göstermektedir. Buna karşın her üç grubun aile işlevlerinde belirgin bir bozulma saptanmamıştır.Anahtar Kelimeler: Kanser, Behçet Hastalığı, aile, duygu kontrol, depresyon, kaygı